Vejledninger til netværket

IMG_2279

Familierådgivningen foregår der, hvor barnet / den unge er, hvilket betyder, at jeg ikke fjerner barnet / den unge fra den unges kendte miljø. Jeg arbejder ude på institutionen, hvor barnet / den unge er.

Det vurderes, hvilke indsats, der skal tilbydes/ydes udfra de vanskeligheder familien, den unge og netværket beskriver, da indsatsen skal give mening for alle involverede.

Hvem og hvad er »netværket« ?:
Barnet / den unges netværk er de institutioner, som barnet / den unge dagligt eller jævnligt færdes i. Disse vil typisk være børnehave, skole, SFO, klub og fritidstilbud.
Jeg arbejder udfra en systemisk tankegang, der bygger på mindsteindgrebstanken og at der ved fælles ansvar og indsats kan skabes ændringer. Jeg tænker i »hjælp til selvhjælp«, da de involverede parter alle har deres arbejde at gøre. Jeg arbejder altid både med barnet / den unge (børnedelen), familien (familierådgivning) og netværket (råd, vejledning, evt. supervision), hvilket bedst sikrer en sammenhæng for den unge.

Hvad er støtte / rådgivning / hjælp ?:
– skabe mere ro omkring barnet / den unge og derved fremme en positiv udvikling
– se, høre og forstå barnet / den unge på en »ny« måde
– foretage observationer af relationer mellem barn-barn, og barn-voksen
– øve social træning i børnegruppen
– at se på sig selv = “hvad er min rolle/mit ansvar” barn som voksen
– forbedre samarbejdet mellem institution og hjem
– være »med-pædagog« i klassen og iagttage relationsmønstre, skabe dialog
– være med til at ændre uhensigtsmæssige, fastlåste mønstre og roller for barn som voksen.
– udredning af problemstillinger og strategier for positive samspil
– være med til at pege på andre nødvendige tiltag
– råd, vejledning og supervision til den personalegruppe, der er tættest på den unge

Der arbejdes udfra et koncept, hvor team- og netværks-møder indgår.

Team – møder:
Ved et teammøde deltager personer, der i det daglige er omkring den unge. Det vil typisk være kontaktpædagog/kontaktlærer og familierådgiveren. I situationer, hvor der er en aflastnings -eller plejefamilie tilknyttet familien, vil disse også blive indkaldt, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. Om nødvendigt, indkaldes sagsbehandleren.
Der indkaldes til teammøder så ofte, der er behov. Alle i teamet har ansvar for og ret til at indkalde til teammøde. Afholdelse af disse møder vil typisk være affødt af væsentlige ændringer i den unges adfærd eller ændringer i familiens situation.
Teammøderne vil blive afholdt på skole/institution.

Netværksmøder:
På netværksmøder deltager yderligere sagsbehandler og forældre (eller andre med vigtige relationer til den unge).
Her drøftes effekten af indsatsen og hvilke ændringer og tiltag der ønskes fremover.
Hyppighed af netværksmøder aftales fra gang til gang, men de vil typisk holdes halvårligt.

Ofte vil en model, hvor der først holdes teammøde og dernæst netværksmøde, være hensigtsmæssig. På teammødet aftales, hvad der er vigtigt at viderebringe til forældrene.
Familierådgiveren er »tovholder« for, at det udvidede samarbejde gennemføres bedst mulig.

Ønsker til netværket:
Pædagoger og lærere er voldsomt pressede i deres daglige arbejde, både tidsmæssigt og med hensyn til de mangeartede problemstillinger. Ofte ønsker lærere og pædagoger at yde en ekstra indsats for særlig udsatte børn, men kan ikke finde ressourcer til dette store stykke arbejde i det daglige.
Familierådgivning vil derfor blive en hjælp, støtte og aflastning i samarbejdet med disse faggrupper.

For at samarbejdet skal lykkes mener vi at:
– netværket også skal ønske et tæt samarbejde med en familierådgiver.
– netværket skal samarbejde med udgangspunkt i familierådgiverens koncept.
– netværket skal være åben for at arbejde med sin egen rolle i.f.t. barn, familie og andre samarbejdspartnere.
– netværket skal ønske at afse ressourcer til relevante møder.
– netværket skal indse det vigtige i at være i åben dialog.
– netværket skal være åben overfor, at det kan være oplagt og nødvendigt evt. at modtage supervision.

Vend tilbage til familierådgivning